Львівське обласне науково-практичне товариство лікарів-інфекціоністів

СТАТУТ

ЛЬВІВСЬКОГО ОБЛАСНОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО
ТОВАРИСТВА ЛІКАРІВ – ІНФЕКЦІОНІСТІВ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Львівське обласне-науково-практичне Товариство лікарів-інфекціоністів (надалі Товариство) – добровільна, незалежна, професійна організація, яка діє на засадах самоврядування.
 • Діяльність Товариства поширюється на територію Львівської області.
 • Товариство є юридичною особою, що має власні: штамп, печатку, символіку, друкований орган, рахунки в банках, користується правом набувати та володіти рухомим та нерухомим майном.
 • Товариство може співпрацювати з іншими вітчизняними та зарубіжними науковими товариствами для спільного вирішення проблем, актуальних для сторін.
 • Юридична адреса Товариства: м. Львів, вулиця Пекарська, 54.

2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ТОВАРИСТВА

 • Збереження та зміцнення здоров’я Українського народу, досягнення довголітнього активного життя кожної людини, розвиток національної медицини та співпраця з державними органами охорони здоров’я, суспільними та іншими науковими товариствами (асоціаціями) для здійснення статутних завдань.
 • Розробка та внесення на ..розгляд законодавчих органів, Міністерств та організацій по організації та вдосконаленню системи охорони здоров’я і медичної допомоги населенню.
 • Вирішення професійних, соціальних, правових питань діяльності членів Товариства.
 • Досягнення високого морально-етичного рівня лікарів в їх лікувально- профілактичній, науково-навчальній діяльності, громадському та приватному житті, вихованню медичної молоді на фахових, патріотичних і етичних традиціях минулих лікарських поколінь.
 • Сприяння науковій розробці питань теорії та практики медицини в галузі інфектології та суміжних дисциплін.
 • Підвищення кваліфікації членів Товариства, розширення та поглиблення іх спеціальних знань.
 • Надання науково-методичної та практичної допомоги органам охорони здоров’я в справі поліпшення обслуговування населення в галузі інфекційних хвороб і впровадження в практику передового досвіду та найновіших досягнень науки.
 • Узагальнення передового досвіду роботи практичних лікарів та новаторів в галузі боротьби з інфекційними хворобами.
 • Участь в здійсненні громадського контролю за організацією медико-санітарного обслуговування населення.
 • Для здійснення своїх статутних завдань Товариство проводить такі заходи:
  • проводить самостійно та разом з іншими науковими медичними товариствами (асоціаціями) з’їзди та конференції для обговорення науковихі організаційних питань інфектології та суміжних спеціальностей.
  • організовує та проводить публічні лекції та наукові диспути з питань інфекційної патології, організовує дискусії з найважливіших питань медичної науки щодо викриття псевдонаукових течій в медицині, веде широку санітарно-освітню роботу серед населення.
  • залучає членів Товариства до виконання роботи по наданню допомоги органам охорони здоров’я.
  • бере участь в атестації лікарів.
  • дає висновки з питань, які внесені на розгляд Міністерством охорони здоров’я та місцевими органами охорони здоров’я. створює, в разі необхідності, секції, комісії, комітети для вирішення окремих питань, що постають перед Товариством.
  • обговорює на засіданнях Товариства звіти та доповіді про діяльність наукових, учбових та практичних закладів охорони здоров’я з питань інфекційної патології.
  • займається видавничою діяльністю з метою пропаганди досягнень медичної науки та сприяння впроваджень їх у практику охорони здоров’я.

3. ЧЛЕНСТВО

 • Товариство складається з членів, почесних членів, членів благодійників.
 • Членами Товариства можуть бути лікарі інфекціоністи, дитячі інфекціоністи, викладачі профільних кафедр медичних вузів, коледжів, училищ, співробітники науково-дослідних інститутів і фахівців спеціальностей, які визначають Статут Товариства та виявляють бажання працювати для досягнення вище вказаної мети.
 • Почесними членами Товариства можуть обиратися громадяни України та інших країн, що мають особливі заслуги в розвитку медицини та діяльності Товариства.
 • Членами благодійниками вважаються окремі особи, або колективи підприємств, організацій, які матеріально підтримують діяльність Товариства.
 • Прийом в члени Товариства здійснюється відповідно до поданої в Правління Товариства заяви-анкети. При необхідності Правління може вимагати від заявника доповнення або підтвердження поданих даних.
 • Обраними вважаються особи, за обрання яких проголосувало не менше половини членів Товариства.
 • Почесні члени обираються за поданням Правління на конференції Товариства звичайною більшістю голосів.
 • Члени благодійники обираються на конференції чи засіданні Правління Товариства.
 • Права членів Товариства:
 • Члени та Почесні члени мають право вирішального голосу, право обирати і бути обраними делегатами на з’їзди та конференції, подавати запити в Правління Товариства та отримувати повну інформацію з будь-яких питань діяльності Товариства, виносити питання на розгляд керівних органів Товариства;
 • Всі члени Товариство отримують повну інформацію про діяльність Товариства та допомогу в захисті своїх професійних, юридичних прав.
 • Обов’язки членів Товариства:
  • дотримуватись вимог Статуту та рішень керівних органів;
  • постійно вдосконалювати свій професійний рівень, дотримуватись принципів моралі та етики в громадському житті та професійній діяльності;
  • регулярно сплачувати членські внески, хіба що самі бажають матеріально підтримати Товариство.
  • Членство в Товаристві закінчується з моменту:
   • добровільного виходу відповідно до поданої в Правління обласної організаційної заяви;
   • невиправданого несплачення членських внесків впродовж двох років;
   • за рішенням Правління, коли діяльність члена Товариства є шкідливою для Товариства, у випадках порушення Статуту чи неетичної поведінки;
   • у випадках припинення діяльності Товариства.
   • Особи вважаються виключеними з членів Товариства, коли за виключення проголосувало щонайменше 2/3 членів Товариства.

4.ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОБУДОВА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

 • Керівними органами Товариства є:
  • Загальні збори членів Товариства.
  • Правління Товариства.
  • Контрольна комісія.
 • Вищим керівним органом Товариства є загальні збори членів Товариства, постанови та рішення яких є обов’язковим для всіх членів.
 • Загальні збори є правомірними при наявності 2/3 членів Товариства.
 • Загальні збори скликаються не рідше 1 разу на рік.
 • За ініціативою Правління, Контрольної комісії, на вимогу 1/3 членів Товариства для вирішення невідкладних питань скликаються позачергові загальні збори.
 • На загальних зборах членів Товариства:
  • звітуються і обираються керівні органи Товариства;
  • затверджуються біжучі або перспективні плани діяльності Товариства;
  • розглядаються заяви про вступ в члени Товариства;
  • приймаються рішення про заохочення, стягнення, виключення членів Товариства, ліквідації Товариства;
  • затверджується Статут Товариства, приймаються доповнення або змін до нього.
  • Визначається розмір членських внесків.
  • Рішення на зборах приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням.
  • В період між загальними зборами діяльністю Товариства керує Правління, яке обирається на загальних зборах терміном на 2 роки.
  • Кількість складу Правління пропорційна до чисельності членів, але не менше 3 осіб (голова, скарбник, секретар).
  • Контрольна комісія обирається в складі 3 чоловік і є підзвітною лише загальним зборам.
  • Контрольна комісія перевіряє діяльність Правління Товариства не рідше 1 разу на рік.

5.КОШТИ (МАТЕРІАЛЬНА ОСНОВА) ТОВАРИСТВА

 • Товариство існує за рахунок членських внесків, добровільних пожертвувань організацій, товариств, підприємств, окремих доброчинців і прибутків від видавничої діяльності, а також від продажу або здачі в оренду майна, яке належить Товариству.
 • Товариство є колективним власником майна, придбаного за рахунок власних коштів, добровільних пожертвувань, заповітів чи подарованого йому згідно чинного законодавства, в тому числі закордонними особами чи організаціями.
 • Для здійснення цілей і завдань визначених в Статуті, Товариство користується правом:
  • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
  • вести суспільну з іноземними партнерами діяльність, що не суперечить предметові діяльності Товариства;
  • засновувати засоби масової інформації та органи друку.

6.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 • Внесення змін і доповнень до Статуту є компетенцією загальних зборів членів Товариства.
 • При зміні Статуту або внесення до нього доповнень, за це повинно проголосувати не менше 2/3 членів Товариства.
 • Внесені зміни та доповнення реєструються в органах юстиції в терміни передбаченні чинним законодавством.

7.ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА РОЗПОДІЛ МАЙНА

 • Товариство може бути ліквідовано або реорганізоване загальними зборами, якщо за ліквідацію проголосує щонайменше 2/3 членів Товариства або за рішенням суду.
 • При ліквідації Товариства за рішенням загальних зборів його майно спрямовується на благодійні цілі або переходить у дохід держави.