Ворожбит О.Б. Проблема позапечінкових уражень при хронічному гепатиті С.

Практична медицина. – 2003. – № 3. – С. 97-101.

З моменту виявлення збудника і до цього часу гепатит С залишається однією з найактуальніших проблем в інфектології. За данними сучасних досліджень, стало очевидним, що серед гепатотропних вірусів вірус гепатиту С (HCV) займає особливе місце не тільки через значну поширеність у світі та важливу роль у розвитку хронічних захворювань печінки , але і за своїм значенням в розвитку позапечінкових уражень. На сьогодні хронічну НСV-інфекцію розглядають не тільки як захворювання печінки, а швидше за все як системний патологічний процес, генералізовану інфекцію, коли тканинний тропізм збудника є провідним фактором [1,6].

Основними ланками патогенезу, що пояснюють можливість виникнення системних проявів при інфікуванні вірусом С вважають печінкову та позапечінкову реплікацію вірусу, гетерогенність генотипівHCV, мутації геному вірусу, прямий цитопатичний ефект вірусу НСV, імунні порушення, які зумовлені персистенцією і розмноженням вірусу.

Встановлено, що реплікація НСV поза печінкою відбувається в клітинах-попередниках гемопоезу, в лімфоцитах, моноцитах периферійної крові та в лімфобластах [2, 4, 11]. Враховуючи можливість позапечінкової реплікації вірусу, у 40—45% хворих на хронічний гепатит С (ХГС) виявляють позапечінкові прояви захворювання, які можуть бути домінуючими в клінічній картині хвороби, приховуючи класичні прояви хронічного вірусного гепатиту (ХВГ) і, таким чином, визначають прогноз захворювання.

Виявлений при ХГС широкий спектр позапечінкових уражень умовно можна поділити на три основні групи: 1)позапечінкові ураження переважно імунокомплексного генезу (васкуліти різної локалізації – шкірний васкуліт , синдром Рейно, гломерулонефрит, вузликовий периартериїт, периферична нейропатія тощо); 2)позапечінкова патологія імуноклітинного та імунокомплексного генезу (артрити, поліоміозит, синдром Шегрена – СШ, фіброзуючий альвеоліт, тубулоінтерстіціальний нефрит тощо); 3) ураження системи крові, в патогенезі яких при хронічному гепатиті С як і при вірусному гепатиті В, розглядають реплікацію вірусy в печінці і поза нею.

Огляд позапечінкових уражень доцільно розпочати з найбільш вивченого імунопроліферативного синдрому – змішаної кріоглобулінемії (ЗК) яку, майже у всіх випадках, пов`язують з хронічною HCV-інфекцією, навіть тоді, коли відсутні видимі ознаки ураження печінки. Як відомо, змішані кріоглобуліни – це кріоглобуліни 2 і 3 типів ( по імунохімічній класифікації J-C. Brouet), представлені поліклональним IgG, зв`язаним з моноклональним (при ЗК 2 типу) або поліклональним (при ЗК 3 типу ) IgM з активністю ревматоїдного фактору (РФ IgM). Вважають, що тривала персистенція і реплікація HCV в клітинах кісткового мозку і переферійних мононуклеарних клітинах (переважно В-лімфоцитах) запускає патологічну продукцію поліклонального IgM-РФ при ЗК 3 типу і в поєднанні з дією ще неідентифікованих додаткових факторів індукує патологічну проліферацію особливого клону В-лімфоцитів, який продукує моноклональний IgM-РФ (ЗК 2 типу) [3,15]. Дослідження останніх років, показали що основним етіологічним чинником розвитку ЗК є HCV. Підтвердженням цього ( поза частотою виявлення ЗК у хворих на ХГС) служать високий відсоток ( 80-96%) виявлення анти-HCV і рибонуклеїнової кислоти вірусу гепатиту С (HCVRNA) в сиворотці крові хворих при ЗК, особливо 2 типу (із-за чого рахують що так званої есенціальної ЗК , принаймні 2 типу в даний момент не існує); виявлення анти-HCV і HCVRNA в кріопреципітатах в концентраціях, що перевищують їх концентрації в сиворотці крові і супернатантах; ефективність препаратів інтерферону відносно ЗК та її клінічних проявів паралельно зі зникненням HCVRNA в сиворотці крові а також відновлення віремії і кріоглобулінеміїї після відміни лікування[3,14].

Доведена участь HCV в утворенні імунних комплексів, депозиція (або утворення in situ) яких в стінках судин при активації системи комплементу, продукції цитокінів та інших факторів запалення і призводить до розвитку васкуліту. За даними літератури [3,4,5] , залежно від діагностичних методів кріоглобуліни виявляються приблизно у 42-96 % тестованих хворих на ХГС, однак клінічні прояви ЗК виявляються тільки у 21.2%, що свідчить про частоту ЗК при ХГС а також про наявність безсимптомної ЗК у хворих на ХГС [2,3]. У хворих на ХГС із ЗК в різних поєднаннях спостерігаються клінічні прояви, обумовлені васкулітами різної локалізації. Класична тріада Мельтцера (пурпура, артралгії, слабкість) виявляється дуже рідко. Дані літератури свідчать про можливість імунокомплексних уражень без участі кріоглобулінів з механізмом розвитку аналогічним імунокомплексному ураженню при HBV- інфекції [3,8,9]. Крім васкулітів, хворих на ХГС із ЗК спостерігається також моноклональна імуноглобулінопатія, В-клітинна лімфома , СШ та деякі інші позапечінкові прояви. Низка авторів [2,3,4,5] вважає, що у хворих на ХГС із ЗК більша частота виявлення зміни цілого ряду лабораторних показників – активності РФ , гіпокомплементемія, збільшення ШОЕ, гіпергаммаглобулінемія, підвищенний рівень переважно IgM та IgG , виялення антинуклеарних антитіл.

Тепер більш детального розглянемо окремі позапечінкові прояви у хворих на ХГС із ЗК і без неї.

Шкірний васкуліт, який проявляється судинною пурпурою, кропив`янкою і ліведо частіше зустрічається у хворих із ЗК. Наявність васкуліту з переважно лімфоїдною периваскулярною інфільтрацією підтверджено морфологічно і, за даними різних авторів, становить 2 – 12% [2,4,5,7]. Морфологічно шкірний васкуліт при ЗК частіше лейкоцитокластного типу, рідко некротизуючий по типу вузликового переартиріїту [1,7]. Патогенетична роль HCV у розвиткові шкірного васкуліту підтверджується виявленням HCVRNA, а також антигенів HCV (імуногістохімічні дослідження) в шкірі хворих на ХГС із ЗК [3]. Зустрічаються в літературі поодинокі описи поєднання з HCV-інфекцією вузловатої та багатоформної еритеми.

Синдром Рейно, за даними літератури, зустрічається у 7-46% пацієнтів із ЗК, і вважається її ранньою ознакою приблизно в 25%.[2,4,3,5]. Як правило, перебіг його є доброякісним без дігітальних некрозів.

Ураження м`язів. Якщо поліміалгії зустрічаються часто особливо у хворих на ХГС із ЗК [2,22], то повідомлення про поліміозит і дерматоміозит при ХГС – одиничні. Становить інтерес поєднання поліміозиту з фіброзуючим альвеолітом при ХГС В ТОМУ ЧИСЛІ З ВИЯВЛЕННЯМ специфічних автоантитіл-анти-JO-1 Ab [13,]. На основі виявлення HCVRNA в біоптаті ураженого м`яза хворого на ХГС обговорюється безпосередня роль HCV як фактора, що запускає автоімунний механізм ураження скелетних м`язів [3].

Ураження суглобів, що зустрічається у хворих із ЗК ( до 75% ), має, як правило, непрогресуючий перебіг і нерідко поєднується з поліміалгією [2,3,4]. Описані випадки ревматоїдного артриту , в тому числі з виявленням HCVRNA в синовіальній рідині, лімфоплазмоцитарної інфільтрації при біопсії синовіальної оболонки [18,38]. У всіх хворих з ураженням суглобів виявляється ревматоїдний фактор.

Ураження нервової системи. За даними літератури , периферична нейропатія спостерігається у 7% хворих на ХГС і є одним із найчастіших проявів ЗК [2,14]. Вважають що не тільки імунокомплексні (епіневральні васкуліти), але й імуноклітинні механізми ( виявлення активізованих Т-лімфоцитів в епіневральних інфільтратах при відсутності ознак васкуліту ) грають значну роль в ураженні периферичних нервів [2,3,5]. Є повідомлення про розвиток при HCV-інфекції синдрому Гієна –Барре. У пацієнтів із ЗК відмічено високу частоту розвитку двохсторонньої нейросенсорної туговухості і вестибулярних порушень з можливим імунокомплексним механізмом пошкодження присінково-завиткового нерва.

Ураження нирок при ЗК, або „кріоглобулінемічний „ гломерулонефрит (ГН) – найчастіше ураження, пов`язане з HCV-інфекцією. Ще до ідентифікації HCV було встановленно , що при ЗК 2-типу часто спостерігається своєрідний мезангіокапілярний ГН з субендотеліальними депозитами , структура яких, за даними електронно-мікроскопічних досліджень, ідентична структурі циркулюючих IgG-IgMk кріоглобулінів. Розвиток “кріоглобулінемічного” ГН спостерігається тільки при ЗК 2 типу , тобто при наявності продукції моноклонального РФ (як правило IgMk), у звязку з чим обговорюється спорідненість IgMk до структур ниркових клубочків [3,6]. Патогенетична роль HCV при “кріоглобулінемічному” ГН підтверджується виявленням антигенів вірусу і HCVRNA (in situ гібридизація), а також IgM , IgG i C3 в місцях ушкодження ниркових клубочків. Антигени HCV виявляють не тільки вздовж капіллярної стінки клубочків, але і в мезангіальних і парамезангіальних клітинах , а також в судинах інтерстиціальної тканини нирок [3,5]. При HCV не виключається ураження нирок іммунокомплексного генезу без участі кріоглобулінів. Окрім мезангіокапілярного ГН із ЗК і без неї описані випадки мембранозгого ГН, у тому числі з виявленням HCVRNA [7], антигенів HCV [2,6] в тканині нирок. Спостерігався мезангіопроліферативний ГН, включаючи IgA-нефропатію, у тому числі з виявленням вірусоподібних часток (електронна мікроскопія) в мезангіумі [6]. Опису тубуло-інтерстіціального нефриту при HCV інфекції в літературі не зустрічається. Як відомо, більш ніж в 50% випадків вузликовий переартеріїт поєднується з HBV-інфекціями. Дослідження останніх років показали, що HCV-інфекція у хворих на вузликовий переартеріїт зустрічається в 5-12% випадків. Вважається, що, не дивлячись на чіткий з’вязок HCV з розвитком ЗК і системного васкуліту, цей вірус на відміну від HBV[8,9] не належить до основних етіологічних факторів вузликового переартеріїту [5].

Ураження легень.Фіброзуючий альвеоліт. В літературі описано розвиток фіброзуючого альвеоліту у хворих на ХГС, у тому числі з морфологічним підтвердженням і виявленням HCVRNA в тканині легень [13]. HCV-інфекція серед хворих на фіброзуючий альвеоліт. У різних регіонах світу зустрічається з частотою 1,6-13,3% та, навіть, 28,8% [11]. Описи легенового васкуліту у пацієнтів з хронічним гепатитом C поодинокі. Описано спостереження 32-річного хворого на ХГC з клінічними проявами ЗК: генералізованим геморагічним васкулітом (кріоглубулінемічна пурпура) з ураженням легень (задишка, кровохаркання, рентгенологічно виявлені інфільтрати в легенях, котрі зникли після лікування кортикостероїдами), шкіри кінцівок та живота, травного каналу (ішемічний ерозинний гастрит, дуоденіт, абдоміналгії), нирок ( ГН змішаного типу з початковими ознаками хронічної ниркової недостатності), печінки (наявність поруч з картиною ХГ продуктивного васкуліту мікросудин печінки морфологічно) [3].

Міокардит. В літературі є описи міокардиту і постміокардичного кардіосклерозу у поєднанні з HCV-інфекцією, у тому числі з виявленням „плюс” і „мінус” ланцюгів HCVRNA в тканині міокарда [3,7]. Описаний випадок в 43-х річної хворої ХГС, у якої на фоні малоактивного ураження печінки, що супроводжувалося ЗК, сидромом Рейно та фіброзуючим альвеолітом одночасно з`явилися клінічні ознаки міокардиту і тяжкого поліміозиту (підтверджені морфологічно) [2,3,14].

Автоімунний тіроідит. За даними різних авторів, частота виявлення антитироідних антитіл становить від 4,6 до 42,3% та порушення функції щитоподібної залози від 3 до 9,3% при хронічному гепатиті C у різних популяціях [3,12]. До сьогоднішнього дня вважається, що немає достатньо доказів більш високої частоти автоімунного тироідиту у хворих на хронічний гепатит С, ніж в популяції. Показана більш висока, ніж в популяції, частота анти HCV (7%) серед хворих з антитироїдними антитілами [31]. Більшість авторів визнають роль HCV як одного із етіологічних чинників автоімунного тироідиту і вважають, що при ХГС нерідко зустрічаються латентні форми автоімунного тіріоідиту, які проявляються клінічно або зміною лабораторних показників під впливом імуномодулювальних ефектів інтерферону альфа [3,5,7].

Синдром Шегрена.За даними літератури, у хворих на хронічний гепатит C морфологічні ознаки СШ (лімфоцитарний сіалоденіт) виявляють 14-77% випадків. Доказано, що лімфоцитарний сіалоденіт при HCV-інфекції має морфологічні (переважно перекапілярна, а не передуктальна лімфоцитарна інфільтрація, відсутність диструкції проток) і клінічні (як правило, слабовиражені клінічні прояви ксеростомії, відсутність або нечасте виявлення специфічних автоантитіл – анти-Ro/SS-A) особливості [3,7,]. При HCV інфекції встановлено також ураження слзних залоз, яке часто не корелює з наявністю ксеростомії [2,3,5]. У даний час особлива роль HCV- паталогії екзокринних (в першу чергу слинних) залоз не викликає сумнівів. Тропізм HCV до слинних залоз обговорюється на підставі частоти виявлення лімфоцитарного сіалоденіту при HCV-інфекції, належність HCV до сімейства Flaviviridae (представники якого є арбовірусами), виявлення HCVRNA в слині і тканині слинних залоз хворих на ХГC [5]. У зв’язку з високою частотою виявлення при HCV-інфекції СШ в поєднанні із ЗК обговорюється можлива роль кріоглобулінемії у розвитку СШ при цій інфекції. Крім частих випадків шкірного васкуліту спостерігаються інші шкірні.

Обговорюється роль HCV-інфекції у виникненні рідкісної форми системного васкуліту – синдрому Бехчета. Є одиничні спостереження поєднання ХГС з міастинією, інсулінзалежним цукровим діабетом, CREST-синдромом [2,7] та деякими захворюваннями очей – рогівковими виразками Мурена (при яких ефективне лікування інтерфероном), увеїтом, і гострим пігментним епітеліїтом сітківки. Зв’язок цих захворювань з HCV-інфекціями потребує подальшого вивчення. В літературі описано поєднання імунної цитопенії і гемолітичної анемії у хворих ХГС. Роль HCV у розвитку частіше виявлених уражень системи крові – тромбоцитопенії з визначенням високих титрів антитромбоцитарних антитіл підтверджується частою діагностикою HCV-інфекції у хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру, виявленням HCVRNA в тромбоцитах цих пацієнтів [12].

В літературі зустрічаються поодинокі описи апластичної анемії при HCV-інфекції, але на підставі результатів обстеження великої групи хворих з апластичною анемією, пов’язаною з гепатитом, роль HCV в її розвитку підлягає сумніву і обговорюється роль іншого вірусу “ні А, ні В, ні С”.

Спостерігалися випадки панцитопенії та гіпоплазії кровотворення (морфологічне дослідження кісткового мозку) а також моноклональної імуноглобулінопатії. Описано випадок розвитку B-клітинної (зрілої) лімфоми з ураженням печінки, селезінки, кісткового мозку, мезентеріальних лімфатичних вузлів у чоловіка 40 років, який страждає на ХГС із ЗК. Виявлено зв’язок деяких лімфопроліферативних пухлин із ЗК II типу і/або моноклональною імуноглобулінопатією [2,3], з трансформацією у частини таких хворих доброякісної лімфопроліферації у злоякісну [12,15]. Розвиток B-клітинної неходжкінської лімфоми (НХЛ спостерігається в 13-38,7% хворих із ЗК поєднаної з HCV- інфекцією [2,5], а серед пацієнтів з НХЛ HCV- інфекція виявляється в 16-34% випадків, що значно перевищує цей показник в популяції [2,7]. «Плюс» і «мінус» ланцюги HCVRNA виявлені в тканині пухлини НХЛ, яка вразила навколовушну слинну залозу [2]. HCVRNA і антигени HCV виявлені в лімфоїдних клітинах лімфатичних вузлів у хворих на ХГС із ЗК і частою при цьому захворюванні доброякісною лімфоаденопатією, а також в клітинах пухлини (НХЛ у поєднанні із ЗК), що вражає лімфатичні вузли [3]. Заслуговують на увагу спостереження, які стосуються виявлення HCVRNA в сироватці крові і в B-лімфоцитах хворих на макроглобулінемію Вальденстрема [7,3,6], а також поєднання HCV-інфекції і множинної мієломи [7,13], та інших B-клітинних пухлин [7,2]. HCV розглядаєтьсґя в даний час як потенційно онкогенний вірус (механізм його онкогенної дії не вивчений). Він є одним з етіологічних чинників B-клітинних лімфопроліферативних захворювань.

Позапечінкові прояви зустрічаються приблизно в половини хворих на ХГС. Часто виступають як домінуючі ознаки в клінічній картині хвороби, маскуючи собою класичні прояви хронічного гепатиту. Це створює серйозні затруднення при проведені вчасної діагностики та ефективного лікування хронічного гепатиту С.

Література

 1. Апросина З.Г., Серов В.В.Особенности течения хронического гепатита С // Тер.арх. – 1995. – №5. – С. 77 – 80.
 2. Игнатова Т.М., Апросина З.Г., Серов В.В. и соавтор. Внепеченочные проявления хронического гепатита С //Тер. арх. – 1998.- №1. – С. 9 –16.
 3. Игнатова Т.М., Апросина З.Г., Серов В.В. и соавтор. Внепеченочные проявления хронического гепатита С //Российский медицинский журнал. – 2001. – №2. – С. 13-18.
 4. Ворожбит О.Б. Виявлення позапечінкових уражень при хронічному гепатиті С //Практична медицина.- 2003.-№ 2 -С. 33-35.
 5. Лопаткина Т.Н. Хронический гепатит С : Внепеченочные проявления , особенности клинического течения, диагностика. Информ. Бюл. ”Вирусніье гепатитіь”., -2000. №2. С.5-6.
 6. Серов В.В. Хроническая генерализованая инфекция, обусловленная вирусами гепатита (клинико-морфологический анализ) // Клинич. Медицина.- 1997.- № 12-С.4-7.
 7. Харченко Н.В., Порохницький В.Г., Топольницький В.С.// Вірусні гепатити –Київ:Фенікс.- 2002.-296 с
 8. Шевченко Л.Ю. НВ-вірусна інфекція та її позапечінкові форми (патогенез, клініка, діагностика): Автореф. дис. … д.м.н.- Київ-1994. –44с.
 9. Шевченко Л.Ю. Позапечінкові форми НВ-вірусної інфекції: можливості діагностики // Інфекційні хвороби. – 1996. – №3. –С. 26-30.
 10. Adinolfi L. E., Utili R., AttanasioV. Et o Ital. I. Chronic Hepatitis C// Gastroenterоl. 1996. – Vol. 28. – Р. 1-9.
 11. Baily F., Benmakhlout S., Ahmed Sn. Si. et al.//J. Hepatology.-1997.-Vol.26.-P. 197.
 12. Gabrielli A., Mansin A., Gandola M. Et al. Clinical and histological features of chronic hepatitis C//Clin. Еxp. Immunol. –1994. – Vol. 97.- P. 87 – 93.
 13. Marcellin P.,Benhamou I.P. Chronic hepatitis С// Progress in Liver Diseases Eds. I. G. Bouer, R. K. Ocknez. – New York.- 1995.- Vol B. – P. 247 – 267.
 14. Naoumov N.V. Hepatitis C virus infection in Eastern Europe//Journal of Hepatology.-1999.-V.31., Suppl.1.-P.84-88.
  NIH International Consensus Conference of Hepatitis C. Сonsensus statement //Journal of Hepatology. – 1997. – V. 26, Suppl. 1. – P. 2 – 10.

О. Б. Bорожбыт
ПРОБЛЕМА ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ С

Внепеченочные поражения выявляются у больных хроническим гепатитом С в 40-45%, чаще в стадии цирроза печени, преимущественно у женщин и при более длительном течении болезни.У большинства тестированых больных обнаружена криоглобулинемия. Среди больных с криоглобулинемией и без нее с различной частотой наблюдали кожный васкулит, синдром Рейно, поражение мышц и суставов, полинейропатию, поражение почек, узелковый периартериит, поражение легких, миокардит, аутоиммунный тироидит, синдром Шегрена, красный плоский лишай, позднюю кожную порфирию, иммунную цитопению, аутоиммунную гемолитическую анемию, гипопластическую анемию, моноклональную иммуноглобулинопатию, В-клеточную лимфому.

Отмечена высокая частота выявления активности ревматоидного фактора , антинуклеарных антител и других иммунологических нарушений. Внепеченочные поражения являются серйозной проблемой диагностики и лечения хронического гепатита С.

Ключевые слова: хронический гепатит С, внепеченочные поражения.


O. B. Vorozhbyt
THE PROBLEM OF EXTRAHEPATIC LESIONS OF CHRONIC HEPATITIS C

Extrahepatic manifestation are found in (40-45%) patients with chronic hepatitis C, more frequently in hepatic cirrhosis. For the most part in women and in long-lasting disease.More patients have cryoglobulinemia . Patients with cryoglobulinemia and free of it exhibited varying frequency cutaneous vasculitis, Rayanaud`s syndrome , affection of the muscles and joints , nodular periartheritis, lesions of lungs, myocarditis, autoimmue thyoriditis, Sjogren`s syndrome, lichen ruber planus, porphyria cutanea tarda, immune cytopenia, autoimmune hemolytic anemia, hypoplastic anemia, monoclonal immunoglobulinopathy, B-cell lymphoma. Of high frequency were activity of rheumatic factor, hypocomplementemia and other immunological disorders. Extrahepatic manifestation are serious problem of diagnostic and treatment of chronic hepatitis C.