Покровська Тетяна Валеріївна. Клінічні особливості та цитокінова регуляція у перебігу та наслідках Епштейна-Барр вірусної інфекції у підлітків та дорослих. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. – ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського АМН України», Київ, 2011.

Проведено клінічне спостереження 123 хворих на ЕВV-інфекцію. Дана оцінка клінічного значення серологічних маркерів ЕВV-інфекції і результатів ПЛР-діагностики при гострому і хронічному перебігу, остання перебігає у трьох варіантах: стадія ранньої реактивації, стадія пізньої реактивації і стадія атипової реактивації. Проаналізовані основні симптоми гострої і хронічної ЕВV-інфекції в залежності від тяжкості хвороби і віку. Вивчені показники природженого та набутого імунітету в залежності від форми перебігу для з’ясування клініко-імунологічних закономірностей несприятливого перебігу хвороби. У хворих на ЕВV-інфекцію був встановлений лімфоцитарний дисбаланс на тлі порушення противірусного імунітету з активацією Т-хелперної субпопуляції лімфоцитів та CD19+-лімфоцитів. Такі зміни показників імунної системи в подальшому можуть стати причиною формування автоімунних чи алергічних реакцій, лімфопроліферативних хвороб, особливо в генетично детермінованих осіб. Вивчено патогенетичне і клінічне значення прозапальних (α-ІНФ, IL-2) і протизапальних (ІL-4, ІL-10) цитокінів  у хворих на ЕВV-інфекцію в залежності від ступеню тяжкості та динаміки хвороби. Виявлено вірогідне (р<0,001) підвищення концентрації сироваткових  ІL-2, ІL-4, ІL-10, особливо, у хворих з тяжкою формою хвороби та зниження концентрації α-ІНФ у хворих на гостру ЕВV-інфекціїю порівняно з контрольною групою, а також знижені рівні α-ІНФ і ІL-2 та підвищені рівні ІL-4 і ІL-10 у пацієнтів на хронічну ЕВV-інфекцію. Результати дослідження вказують на важливу роль в імунопатогенезі ЕВV-інфекції порушення балансу Тh-1/Тh-2 цитокінової продукції, що сприяє персистенції ЕВV-інфекції і формуванню хронічного процесу. Встановлені рівні цитокінів, при яких можна прогнозувати несприятливий перебіг хвороби вже при поступленні хворого у стаціонар.

 Ключові слова: діти, дорослі, вірус Епштейна-Барр, серологічна діагностика, гостра, хронічна Епштейна-Барр вірусна інфекція,  інтерлейкіни, рецидив, хронізація.

АННОТАЦИЯ

Покровская Т.В. Клинические особенности и регулирующая роль цитокинов в течении и исходах болезни у подростков и взрослых, больных острой и хронической формой Епштейна-Барр вирусной  инфекцией.Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.13. – инфекционные болезни. – Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМН Украины, Киев, 2011.

Дисертация посвящена изучению клинических особенностей течения ЕВV-инфекции у подростков и взрослых и регулирующей роли интерлейкинов в течении и прогнозировании неблагоприятных исходов острой и хронической ЕВV-инфекции. Под наблюдением находилось 123 больных с подтвержденным острым и хроническим течением ЕВV-инфекции, для последей характерно три варианта: стадия ранней реактивации, стадия поздней реактивации и стадия атипичой реактивации. Проанализированы основные симптомы острой и хронической ЕВV-инфекции в зависимости от тяжести болезни и возраста. Изучены показатели врожденного и приобретенного иммунитета в зависимости от формы течения болезни для выяснения клинико-иммунологических закономерностей неблагоприятного течения болезни. У больных на ЕВV-инфекцию был выявленный лимфоцитарный дисбаланс на фоне нарушения противовирусного иммунитета с активацией Т-хелперной субпопуляции лимфоцитов и CD19+-лимфоцитов. Такие изменения показателей имунной системы в будущем могут стать причиной формирования аувтоимунных или аллергическиих реакций, лимфопролиферативных болезней, особенно у генетически детерминированных пациентов. Изучено патогенетическое и клиническое значение провоспалительных (α-ІНФ, ІL-2) и антивоспалительных (ІL-4, ІL-10) цитокинов  у больных с ЕВV-инфекцией в зависимости от степени тяжести и динамики болезни. Выявлено повышение концентрации в крови  ІL-2, ІL-4, ІL-10 особенно у больных с тяжелой формой болезни и снижения концентрации α-ІНФ у больных с острым течением ЕВV-инфекции по сравнению с контрольной групой. У больных с хронической ЕВV-инфекцией выявлено сижение α-ІНФ, ІL-2 и повышение уровя ІL-4 и ІL-10. Th2 тип иммунного ответа в периоде  обострения ЕВV-инфекции можна считать прогностическим фактором, который свидетельствует о риске неблагоприятного течения, что позволит своевременннно коррегировать терапию ЕВV-инфекции. Прогнозирование неблагоприятного течения ЕВV-инфекции базировалося на оценке спектра и  уровня цитокинов, которые определяли в самом начале острого инфекционнго процесса и, которые отражали индивидуальный тип иммунного ответа, что позволило оценить дальнейший ход развития болезни..

Ключевые слова: подростки, взрослые, вирус Епштейна-Барр, серологическая диагностика, интерлейкины, рецидив, хронизация.

Annotation

Pokrovska T.V. Clinical peculiarities and cytokine regulation in diagnosis and clinical course of infectious mononucleosis caused by Epstein-Barr virus.

Dissertation for the scientific degree of candidate medical science on specialization  14.01.13 – Infectious diseases. – Institute of Epidemiology and Infectious Diseases by L.V. Gromashevskogo  within Academy of Medical Science of Ukraine/ – Kyiv, 2011.

Immunologic criteria for prognosis in acute Epstein-Barr virus іnfectio123 patients with acute Epstein-Barr virus іnfection were evaluated. Diagnosis in all patients was confirmed with virusologic and serologic tests.  Th2 type of immune response at the exacerbation stage of chronic Epstein-Barr virus іnfection (low level of alfa-interferon  and IL-2 and high level of IL-4 and IL-10 in serum) can be considered as criterium for prognosis indicative of clinical failure: relapses, persistent symptoms and chroniration. Evaluation of a type of immune response will allow to administer modern treatment (antiviral agents and supportive care) timely.

Levels of cytokines α-INF, IL-2, IL-4, IL-10 were studied in 123 patients with Epstein-Barr infection.  The concentration of IL-2, IL-4, IL-10 was increased significantly (р<0,001) in all patients with especially in those severely illeol, and decreaseol level  of alfa-interferon in patients with acute Epstein-Barr infection. The usults of  investigation confirm the role of Th1/Th2 cytokine production in immunepathogenesis of Epstein-Barr infection. These are the reasons for persistent infection with Epstein-Barr virus and chronic process formation.

Prognosis of clinical failure was based on evaluation of spectrum and level of cytokines which were investigateol at the veri beginning of acute іnfection. These cytokines are characteristic for individual type of immune response and allow to estimate dynamics of disease at the carly stage.

Keywords: Epstein-Barr virus, chronic infectious mononucleosis, cytokines.