Ворожбит О.Б. Особливості діагностики та перебігу хронічного гепатиту С з позапечінковими проявами.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби. – Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського АМН України, Київ, 2006.

Обстежено 150 хворих на ХГС. Встановлено, що серед хворих на ХГС позапечінкові ураження спостерігаються більше, ніж у третини хворих. Встановлено що факторами ризику для розвитку позапечінкових уражень є: жіноча стать, вік після 35 років і триваліший перебіг ХГС. У хворих з позапечінковими ураженнями anti-HCV IgM виявлено у 98%, тоді як у групі порівняння – у 66%. Серед хворих на ХГС з позапечінковими ураженнями змішана кріоглобулінемія виявлена у 94,8%. Серед виявлених нами позапечінкових уражень переважали ураження імунокомплексного генезу, спричинені змішаною кріоглобулінемією: ураження суглобів, гломерулонефрит, шкірний васкуліт, синдром Рейно, міальгії. У західній частині України у хворих на ХГС з позапечінковими проявами переважало ураження суглобів, що за нашими даними, спостерігається у 16 (10,7%) хворих на ХГС. У більшості з них суглобовий синдром передував появі симптомів гепатиту і встановленню діагнозу ХГС.

У групі з позапечінковими проявами тромбоцитопенія, еритроцитопенія, гіпергамаглобулінемія, знижений рівень гемоглобіну зустрічалися значно частіше і мали більшу вираженість, ніж у групі порівняння і ця різниця є статистично достовірною. Також встановлена висока частота поширення РФ 86,4%. ANA виявлені у 45,6% у хворих на ХГС з позапечінковими ураженнями що у 2,6 раз вище, ніж у контрольній групі. У більшості випадків позапечінкові ураження визначали прогноз захворювання та маскували клінічну картину власне гепатиту і тому 84,2% хворих зверталися в непрофільні стаціонари. Важливо відзначти, що у хворих з васкулітом, у яких аnti-HCV та HСV-РНК виявлялися в сироватці крові в низькій або сумнівній („сіра зона” ) концентрації для покращення діагностики після проведення проби на істинну холодову преципітацію ми проводили дослідження аnti-HCV, РНК-HСV у складі кріопреципітату, де їх концентрація зросла у 18-25 разів. Одержані результати можна використати як додаткові критерії для покращення діагностики хронічного гепатиту С, прогнозування тяжкості його перебігу.

Розроблено новий оригінальний метод лікування хворих на ХГС з автоімунними проявами шляхом внутрішньошкірної імунізації автолейкоцитами. Встановлено, що в результаті застосування даного методу лікування у більшості хворих вірогідно зменшився вміст ANA та кріоглобулінів в крові, а також настало клінічне покращення у хворих з шкірним васкулітом та гломерулонефритом. Побічний ефект від лікування не спостерігався у жодного пацієнта. Даний метод може використовуватися як монотерапія так і в комплексному лікуванні хворих на ХГС з позапечінковими ураженнями.

Ключові слова: Хронічний гепатит С, позапечінкові ураження, кріоглобулінемія.

Annotation

Vorozhbyt O. Peculiarities of diagnosis and duration of chronic hepatitis C with extrahepatic manifestations. – Manuscript.

Dissertation for obtaining scientific degree Candidate of Medical Science on specialty 14.01.13. – infectious diseases. – Institute of Epidemiology and Infectious Diseases by Gromashevskyj L.V., AMS of Ukraine, Kiev, 2006.

Results of examination of 150 patients with chronic hepatitis C are given in this dissertation. After conducting the epidemiologic and clinical research extrahepatic manifestations were found in more than one third of patients with chronic hepatitis C.

It was found out that extrahepatic manifestations in patients with chronic hepatitis C more often appear in women after 35 years old (33.3%). Percentage of extrahepatic manifestations correlates with increase of duration CHC and stage of run but it doesn’t depend on the activeness of the process. At serological research on spectrum of antigens to CHC obvious difference is found only at research anti-HCV Ig M: it’s 98% of patients with extrahepatic manifestations in main group, while in control group it is 66%.

In 94,8% of CHC patients with extrahepatic manifestations compound cryoglobulinemia was detected. Lesions of immunecomplex genesis caused by compound cryoglobulinemia such as joint lesions, glomerulonephritis, cutaneous vasculitis, Rejno syndrome, myalgia prevailed among extrahepatic lesions discovered by us. Most patients in western region of Ukraine with extrahepatic manifestations chronic in hepatitis C had lesions of joints. According to our facts lesions of joints are observed in 16 (10,7)% patients with CHC. It’s important to mention that joints syndrome preceded appearance of symptoms of hepatitis C and setting CHC diagnosis in most of patients.

Risk factors for extrahepatic lesions development were females after 35, and more prolonged duration of hepatitis C.

Statistically reliable in group with extrahepathic manifestations is marked thrombocytopenia, erythrocytopenia, hyperhamaglobulinaemia, decrease level of haemoglobin, high rate of spreading of rheumatoid factor – 86.4%.Antinuclear antibodies are found in 45.6% patients with extrahepatic manifestations in chronic hepatitis C. It’s 2.6 times higher than in control group. In most cases extrahepatic manifestations defined prognosis of disease and disguised the clinical picture of CHC. That’s why 84.2% of patients applied to nonprofile hospital departments.

It is necessary to mention that arterial hypertension, mainly early and quite difficult, was observed in prevailing number of patients (86% according to our data’s) skin manifestations, which appeared in 9 (6%), were very different.

It is necessary to note, that patients with vasculitis, whose аnti-HCV and РНК HСV was found in the serum of blood is low or doubtful(“grey zone”) concentration, for improvement of diagnostics after conducting the test on veritable cold precipitation, we held research of аnti-HCV, РНК-HСV in structure crioprecipitation, where their concentration increased up to 18 – 25 times.

It was also determined that development of hepatitis C in patients with chronic glomerulonephritis is one of the factors which leads to progress of kidneys insufficiency, up to terminal stage with uremia.

Received results can be used as additional criteria for improving diagnosis of chronic hepatitis C, prognosis of difficulty and duration.

In the process of fulfillment of scientific work, in co-authorship with professor Gerasun B.A. we developed method of decreasing intensity of autoimmune process by means of intraskin introduction of autoleukocytes. As a result of treatment most patients (19 from 20; 95%) got better: decrease of general weakness, normalization of activity of AlAT, acceleration of reverse development of rush in patients with vasculitis, remission of different duration, essential decrease of titer of antinuclear antibodies in serum of blood. As well clinical improvement of various duration in patients with cutaneous vasculitis who didn’t have relapses after treatment or interval between them increased. Side effects after intrascin introduction of own leukocytes didn’t occur in any patients.

Method of decreasing intensity of autoimmune process by means of intraskin introduction of autoleukocytes can be used separately and in complex therapy of patients with chronic hepatitis C with extrahepatic manifestations

Keywords: chronic hepatitis C, extrahepathic manifestations, cryoglobulinemia.