Телегін Д. Є. Епідеміологічні та клініко-імунологічні особливості гепатиту Дельта в західному регіоні України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби.- Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького, Львів, 1999.

В дисертації викладено результати серологічних та клініко-епідеміологічних дослі-джень поширеності гепатиту дельта у західному реґіоні України серед 932 хворих на різні форми гепатиту В. На прикладі 94 випадків гепатиту дельта визначено особли-вості імуно-патогенезу та клінічного перебігу хвороби при різних рівнях реплікативної активності віру-сів та в залежності від специфічної реактивності лімфоцитів до антигенів HBV та HDV.

Встановлено, що за частотою виявлення HDVAb (11,3%) Західно-український регіон відноситься до зони низької ендемічності. Найбільш інфікованими є хворі з онкогематологіч-ною патологією (17,5%) та пацієнти гемодіалізу (16%).

Клінічному перебігу дельта коін-фекції притаманні коротший інкубаційний період, ви-сока час-тота загост-рень та часта незавер-шеність інфек-ційного процесу на 6-му місяці його перебігу. Для дельта коін-фекції характерний швидший роз-виток сенсибілізації лімфоцитів до антигенів HBV. Тяж-кі варіанти гепатиту дельта, як правило, супроводжуються імуноло-гічною толерант-ністю або пізньою реактивністю до HBsAg, HBeAg та HDAg.

Одночасна реплікація HBV та HDV при гепатиті дельта супроводжується най-більш значним порушенням у субпопуляційному складі лімфоцитів.

Ключові слова: гепатит дельта, епідеміологічні дослідження, клінічні прояви, реплікативна активність, імунологічна реактивність.

Annotation

D. E. Telegin Epidemiological, clinical and immunological peculiarities of hepatitis Delta in western region of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for candidate’s degree by specialty 14.01.13 – infectious diseases.- Lviv State Medi-cal University named after Danila Galitski, Lviv, 1999.

The dissertation shows the results of serologic, clinical and epidemiological researches of hepatitis delta prevalence in western region of Ukraine among 932 patients with various forms of hepatitis В. After taking to the attention 94 cases of hepatitis delta it was considered certain fea-tures of immunological pathogenesis and clinical run of the illness with various levels of virus rep-licative activity and with dependence on specific lymphocyte reactivity to HBV and HDV an-tigens. It was determined that the frequency of HDVAb revealiny (11,3 %) related the western region of Ukraine to a zone with low endemically. The most infected are hematological patients (17,5 %) and patients of hemodialisis (16%).

The clinical run of delta coinfection has shorter incubation period, high frequency of exac-erbation and often imperfection of infectional process on the 6-th month of its run. The pathogeni-cally substantiation of incubation period reduction at delta coinfection is faster development of lymphocytes sensibilization to HBV antigens. Severe forms of hepatitis delta, as a rule, are accompanied immunologiocal tolerance or late reactivity for HBsAg, HBeAg and HDAg.

Simultaneous HBV and HDV replication in hepatitis delta is accompanied by most severe significant infringements in subpopulative lymphocytes structure.

Key words: hepatitis delta, research epidemiological, clinical demonstration, replicative activity, immunological reactivity.